[Video]FHD、HD、SD、1080P、1080I、720P等等的涵义

| 2032 | Videos |

我想大多都知道1080P的意思,但是我想说只是了解个大概不行。
字母p意为逐行扫描(progressive scan),但是需注意的是只要水平扫描线超过1080条就能称之为1080P,比方说分辨率1000×1080同样能称为1080P.
有了逐行扫描,就有隔行扫描(interlaced scan),1080I以及1080P的就在这里,当然,1080I只有540条线。
另外1080I和540P是两个概念,具体就在逐行和隔行上,虽然都是540条线(笑)。还有个需要了解的概念是D端子,就因为这个,往往有人把1080I和540P划上等号。
关于隔行扫描,还有个需要了解的概念就是去交错

然后就到了High-Definition(高清)环节了。
其实这里只有一个需要记住FHD≠1080P,因为这里的标准都是分辨率,FHD (1920x1080),而1080P仅仅对行数有要求,并且隔行(1080I)也可以称为FHD,至于720P什么的以此类推。

来张表吧

Name x(px) y(px) x:y x×y(Mpx)
nHD 640 360 16:9 0.230
qHD 960 540 16:9 0.518
HD 1280 720 16:9 0.922
HD+ 1600 900 16:9 1.440
AHD 1960 1000 49:25 1.960
FHD 1920 1080 16:9 2.074
WQHD 2560 1440 16:9 3.686
WQXGA+ 3200 1800 16:9 5.760
UHD 3840 2160 16:9 8.294
UHD+ 5120 2880 16:9 14.746
FUHD 7680 4320 16:9 33.178
QUHD 15360 8640 16:9 132.71

发现了没有,这里没有SD?

因为SD是标清啊,哈哈。

 1. Video Graphics Array
  1. QQVGA (160x120)
  2. HQVGA (240x160)
  3. QVGA (320x240)
  4. WQVGA (400x240)
  5. HVGA (480x320)
  6. VGA or SD (640x480)
  7. WVGA (768x480、720x480、800x480、848x480、852x480、853x480、854x480)
  8. FWVGA (854x480)
  9. SVGA (800x600)
  10. DVGA (960x640)
  11. WSVGA (1024x576/600)
 2. Extended Graphics Array
  1. XGA (1024x768)
  2. WXGA (1366x768 and similar)
   1. 1366x768 (also known as WXGA)
   2. 1360x768
   3. 1280x800
   4. Others
  3. XGA+ (1152x864)
  4. WXGA+ (1440x900)
  5. SXGA (1280x1024)
  6. SXGA+ (1400x1050)
  7. WSXGA+ (1680x1050)
  8. UXGA (1600x1200)
  9. WUXGA (1920x1200)
 3. Quad Extended Graphics Array
  1. QWXGA (2048x1152)
  2. QXGA (2048x1536)
  3. WQXGA (2560x1600)
  4. QSXGA (2560x2048)
  5. WQSXGA (3200x2048)
  6. QUXGA (3200x2400)
  7. WQUXGA (3840x2400)
 4. Hyper Extended Graphics Array
  1. HXGA (4096x3072)
  2. WHXGA (5120x3200)
  3. HSXGA (5120x4096)
  4. WHSXGA (6400x4096)
  5. HUXGA (6400x4800)
  6. WHUXGA (7680x4800)
 5. High-Definition
  1. nHD (640x360)
  2. qHD (960x540)
  3. HD (1280x720)
  4. FHD (1920x1080)
  5. WQHD (2560x1440)
  6. WQXGA+ (3200x1800)
  7. UHD 4K (3840x2160)
  8. Digital Cinema Initiatives 4K (4096x2160)
  9. UHD+ (5120x2880)
  10. FUHD 8K (7680x4320)
  11. QUHD 16K (15,360x8640)

具体请看Graphics display resolution